Cestování do Polska aktuální podmínky

Cestování do Polska aktuální podmínky pro výjezd i příjezd

aktualizováno 18.5.2021

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.
 

Návrat do ČR z Polska

POLSKO JE ŘAZENO MEZI ZEMĚ VYSOKÉHO RIZIKA (červená):

Čeští občané a rezidenti kompletně naočkovaní v ČR se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény. Od ukončení očkování musí uplynout min. 14 dní. / Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň v případě přepravy veřejnou dopravou podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. / Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu, kteří se na území ČR nepřepravují veřejnou dopravou, musí podstoupit PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Před vstupem do ČR musí vyplnit příjezdový formulář. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. / Cizinci cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.

 

VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY :

Osoby, kterým byl Českou republikou, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR ze zemí s vysokým rizikem nákazy pouze vyplňují příjezdový formulář.  Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole.

 

Detailní informace o podmínkách vstupu na území ČR naleznete pod následujícími odkazy https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx a https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/dulezite_upozorneni_pro_cizince_1.html.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací na území Polska zavedla polská vláda od 30. 3. 2021 nové ochranné opatření. Cílem opatření je bránit importu nákazy na území Polska z ČS EU i třetích zemí. Vstup na území Polska ze států schengenského prostoru je podmíněn dřívějším vykonáním antigenního testu na COVID-19. Stacionární kontroly na pozemních hranicích Polska se sousedními státy zavedeny nebyly, dodržování opatření však namátkově provádí společné hlídky Pohraniční stráže PL a Policie PL. V rámci těchto kontrol je prověřováno, zda všechny osoby překračující hranici do PL disponují osvědčením o negativním antigenním testu na COVID-19, případně vztahuje-li se na tyto osoby jedna z výjimek (viz níže) z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL. 

Naproti tomu osoby vstupující do Polska z jakéhokoliv území mimo schengenský prostor musí nastoupit 10ti denní karanténu. Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytuCestující, na něž se tato povinná karanténa vztahuje, se však mohou po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je z povinné karantény osvobodí.

Obecnou výjimku z karanténní povinnosti a povinnosti předložení negativního testu (antigenní či PCR) tvoří osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19 http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043).

 

3. DOPRAVA:

Od 30. 3. 2021 platí následující opatření:

 

Schengenský prostor (překračování vnitřních schengenských hranic – pozemních, leteckých i mořských):

Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.

Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

  • v případě většiny vakcín (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) se očkování skládá ze 2 dávek – lidé, kteří užili pouze první dávku, jsou v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL
  • výjimkou je vakcína Johnson & Johnson, která je jednodávková – podání jedné dávky znamená, že osoba je již plně očkována

 

Non – schengenský prostor (překračování hranic z Non-schengenských zemí do Schengenských zemí – PL – pozemních, leteckých i mořských):

Pro každého cestujícího je povinná 10ti denní karanténa.

Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

  • v případě většiny vakcín (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) se očkování skládá ze 2 dávek – lidé, kteří užili pouze první dávku, jsou v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL
  • výjimkou je vakcína Johnson & Johnson, která je jednodávková – podání jedné dávky znamená, že osoba je již plně očkována

 

Od 14. ledna 2021 neexistuje žádný zákaz leteckého provozu z / do Polska.

 

1.posádka letadla

2.rybáři nebo námořníci jakož i:

a)námořníci nebo rybáři, kteří se přemísťují do přístavu jiným dopravním prostředkem za účelem zaměstnání na lodi, nebo se vracejí do místa bydliště, rovněž jiným dopravním prostředkem než lodí, po ukončení výkonu práce na lodi – rovněž při tranzitu přes území Polské republiky,

b) osoby vykonávající práci nebo poskytující služby na lodích nebo na těžebních a vrtných plošinách na moři na základě jiného vztahu než pracovní smlouvy námořníka

3.členové posádky uvedení v zákoně ze dne 21. prosince 2000 o vnitrozemské plavbě (Journal of Laws of 2020, položka 1863), včetně těch, kteří se vracejí ze zahraničí jinými dopravními prostředky než lodí za účelem odpočinku

4.posádka lodi ve smyslu ustanovení o námořní bezpečnosti;

5.osoby vykonávající práce spojené s přípravou nebo prací v Polské republice nebo v sousední zemi za účelem provádění investic v oblasti terminálu nebo investic doprovázejících investice v oblasti terminálu ve smyslu zákona ze dne 24. dubna 2009 o investicích do terminálu pro opětovné zplyňování zkapalněného zemního plynu ve Świnoujście (Journal of Laws of 2020, položka 1866 a 2021, položka 234), strategické síťové investice předávání ve smyslu zákona ze dne 24. července 2015 o přípravě a provádění strategických investic v oblasti přenosových sítí (věstník zákonů z roku 2021, položka 428) nebo strategických investic v ropném sektoru ve smyslu zákona ze dne 22. února 2019 o přípravě a provádění strategických investic v ropném odvětví (věstník zákonů z roku 2020, položka 2309 a z roku 2021, položka 234);

6.řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu příslušného článku. 4 body 2 a 14 zákona ze dne 6. září 2001, o silniční dopravě;

7.řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu příslušného článku. 4 body 2 a 14 zákona ze dne 6. září 2001. o silniční dopravě, která se vrací ze zahraničí nebo prochází územím Polské republiky v tranzitu jiným než vozidlo používané pro silniční dopravu:

a) za účelem odpočinku podle nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 561/2006 a Rady ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých sociálních právních předpisů týkajících se silniční dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 2135/98 kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Journal of Laws UE L 102 ze dne 11. dubna 2006, s. 1, ve znění pozdějších předpisů), na území Polské republiky nebo jiné země,

b) po převzetí zbytku v zahraničí podle nařízení uvedeného v písmenu a). a po přestávce při výkonu práce za okolností uvedených v čl. 31 s 1 zákona ze dne 16. dubna 2004 v rámci výkonu práce řidičů (věstník zákonů z roku 2019, položka 1412);

8.vlakový personál uvedený v § 21 odst. 1 nařízení ministra infrastruktury ze dne 18. Července 2005 o obecné podmínky železniční dopravy a signalizace (Journal of Laws z roku 2015, položky 360 a 1476, z roku 2016, položka 1849 a 2019, položka 964 a 2352) a další zaměstnanci nezbytní k provádění přepravních služeb náklad v rámci mezinárodní železniční dopravy, vykonávající profesionální činnost v Polské republice nebo v sousední zemi, na základě seznamu tvořícího seznam těchto osob poskytnutý dopravcem nebo provozovatelem železniční infrastruktury předsedovi Úřadu pro železniční dopravu (ten daný seznam přeposílá Vrchnímu veliteli pohraniční stráže)

9.řidiči zabývající se silniční dopravou motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s přípustnou celkovou hmotností nepřesahující 3,5 tuny v rámci silniční přepravy zboží a neziskové silniční přepravy zboží

10.řidiči zabývající se silniční dopravou motorovými vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidiče v mezinárodní komerční silniční dopravě osob.

 

Z povinné 10ti denní karantény jsou rovněž vyňati následující osoby:

1.cestující za účelem práce v zemědělském podniku nacházejícím se na obou stranách hranice;

2.vojáci a zaměstnanci ozbrojených sil Polské republiky nebo vojáci a civilní personál spojeneckých sil, policisté, pohraniční stráž, agentura vnitřní bezpečnosti, celní a finanční služby, státní hasičské služby a státní ochranné služby, inspektoři inspekce silniční dopravy při výkonu služby

3.členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a zástupci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, jakož i jiné osoby překračující hranice na základě diplomatického pasu;

4.inspektoři námořní správy nebo uznané organizace uvedené v ustanoveních o bezpečnosti překročení hranic po moři za účelem kontroly;

5.studenti studující v Polské republice nebo v sousední zemi a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se studenty, aby jim toto učení umožnili;

6.děti, na které se vztahuje předškolní vzdělávání v Polské republice nebo v sousední zemi a v jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se těmito dětmi, aby jim tuto výchovu poskytli;

7.cizinci (a jejich manželé a děti) s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU, na území jiných členských států EU/EEA a CH za účelem průjezdu územím Polské republiky do místa bydliště nebo pobytu

8.osoby provádějící plavbu na rekreačních plavidlech mezi přístavy členských států EU/EEA aniž by museli zastavovat v přístavech třetích zemí;

9.studenty, účastníky postgraduálního studia, odborného vzdělávání a jiných forem vzdělávání, stejně jako doktorandi studující v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích;

10.osoby provádějící výzkumnou činnost ve smyslu čl. 4 s 1 zákona ze dne 20. července 2018 – zákon o vysokoškolském vzdělávání a vědě (Sbírka zákonů z roku 2021, položka 478) v Polské republice nebo v případě občanů Polské republiky v jiných zemích

11.osoby vykonávající práce v zahraničí související s doprovodem a uchováním muzejních sbírek a ochrany polského kulturního dědictví v zahraničí, včetně konzervačních, inventarizačních a výzkumných prací prováděných v rámci projektů financovaných ministrem odpovědným za kulturu a ochranu kulturního dědictví národní nebo zdroje státních kulturních institucí organizovaných tímto ministrem;

12.osoby účastnící se v pozici závodníka, člena výcvikového personálu, lékaře, fyzioterapeuta nebo rozhodčího v mezinárodních sportovních soutěžích pořádaných na území Polské republiky Mezinárodní sportovní federací působící v olympijských nebo paralympijských sportech nebo jinou organizací uznanou Mezinárodním olympijským výborem nebo pořádanou mezinárodní sportovní organizací s kontinentálním rozsahem patřícím takové federaci nebo Polský sportovní svaz a akreditovaní novináři

13.osoby vykonávající lékařskou profesi ve smyslu čl. 2 věta 1 bod 2 zákona ze dne 15. dubna 2011, o lékařské činnosti (Journal of Laws of 2020, items 295, 567, 1493, 2112, 2345 and 2401), vykonávající dané povolání mimo území Polské republiky a překračující tuto hranici za účelem výkonu zdravotnické služby na území Polské republiky

14.osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii

· http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19 

· http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

15.osoby překračujícími státní hranici tvořící vnitřní hranici ve smyslu čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016 o kodexu EU regulace přeshraničního pohybu osob (Schengenský hraniční kodex) v rámci profesní, obchodní nebo výdělečné činností v Polské republice nebo v sousední zemi;

16.osoby projíždějící územím Polské republiky do místa bydliště nebo pobytu občany EU/EEA a CH a jejich manželé a děti;

17.členové národního týmu polských sportovních svazů, členů výcvikového personálu, lékařů, fyzioterapeutů a sportovních rozhodčích, kteří se vracejí do Polské republiky ze zahraničních výcvikových táborů nebo z mezinárodních soutěží pořádaných Mezinárodní sportovní federací činnou ve sportu Olympijské nebo paralympijské nebo jiné uznané Mezinárodním olympijským výborem nebo organizované kontinentální mezinárodní sportovní organizací patřící k takové federaci;

18. zrušeno

19. osoby disponující osvědčením o ukončené izolaci nebo hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19. Formu osvědčení zákonodárce nedoprecizoval, v případě PL občanů se připouští výpis z Elektronické evidence pacienta, zatímco od cizinců je vyžadováno tradiční papírové osvědčení potvrzené razítkem příslušného orgánu. Postačujícím argumentem každého takového osvědčení je na něm uvedená informace v tom smyslu, že daná osoba se vyléčila z COVID-19, resp. byla (oprávněným orgánem prohlášena za uzdravenou).

 

Tranzit přes území PL:

 

Schengenský prostor (překračování vnitřních schengenských hranic – pozemních, leteckých i mořských):

Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.

Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

  • v případě většiny vakcín (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) se očkování skládá ze 2 dávek – lidé, kteří užili pouze první dávku, jsou v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL
  • výjimkou je vakcína Johnson & Johnson, která je jednodávková – podání jedné dávky znamená, že osoba je již plně očkována

 

Non – schengenský prostor (překračování hranic z Non-schengenských zemí do Schengenských zemí – PL – pozemních, leteckých i mořských):

Pro každého cestujícího je povinná 10ti denní karanténa.

Z karantény nebude vyňata osoba mající negativní test provedený v zemi svého pobytu.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii:

  • v případě většiny vakcín (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) se očkování skládá ze 2 dávek – lidé, kteří užili pouze první dávku, jsou v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL
  • výjimkou je vakcína Johnson & Johnson, která je jednodávková – podání jedné dávky znamená, že osoba je již plně očkována

 

I přes výše uvedené však doporučujeme každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem, který bude disponovat informacemi o případných dalších omezeních, a rovněž s odpovědným orgánem PL – Hlavním Sanitárním Inspektorátem (kontakty viz https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_Brand_BMM&utm_term=%2Bsanepid&utm_content=490915742875).

V souladu s obecným doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR však Velvyslanectví ČR ve Varšavě důrazně doporučuje vykonávat cesty na území Polska pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Aktuální informace týkající se vstupu na území Polska jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://strazgraniczna.pl/.

 

4. OPATŘENÍ:

Obecná opatření

– v celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích, kromě přírody, parků, pláží a dopravy osobním vozem. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
– k zakrývání dýchacích cest není v PL od 27.2. dovoleno používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů
– na veřejných akcích a při shlukování osob na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na 5 s rozestupy 1,5 m. Při organizaci několika souběžných akcí na jednom místě musí být vzdálenost mezi jednotlivými skupinami osob min. 100 m.
– domácí (až 7-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.

Harmonogram rozvolňování:

 

Dne 28.4. vystoupil PL premiér s oznámením dalšího zvolňování sanitárního režimu. Omezení restrikcí bude platné na celém území PL, tj. přestane platit „semafor“ s různými režimy v jednotlivých vojvodstvích. Premiér podmiňuje dodržení harmonogramu uvolňování klesajícím počtem nakažených COVID-19.

Od 1.5.:  – Otevření sportovišť na čerstvém vzduchu. V uzavřených prostorách, vč. bazénů, budou umožněny organizované aktivity dětí a mládeže.
Od 4.5.: – Otevření galerií a muzeí (s omezením 1os./15m2).
– Otevření nákupních center a hobby-marketů (s omezením 1os./15m2).
– V kostelech omezení 1os./15m2, církevní obřady na čerstvém vzduchu bez omezení.
– V 1.-3. třídách ZŠ bude zavedena prezenční výuka.
Od 8.5.: – Otevření hotelů a ubytovacích zařízení s omezením kapacity na 50 %, uzavřeny zůstávají hotelové restaurace a wellness.
Od 15.5.: Zrušení povinnosti nošení roušek na veřejnosti v otevřených prostorách, ale pouze za předpokladu že počet nově nakažených nepřekročí 15 os. na 100 tis. obyvatel.
– Umožnění stravování v restauracích na čerstvém vzduchu
– Divadla a kina na čerstvém vzduchu mohou fungovat s omezením kapacity na 50 %
– Společenské akce na čerstvém vzduchu s max. počtem 25 osob.
– V 4.-8. třídách ZŠ  a 1.-4. ročnících SŠ je zavedena smíšená výuka (online+prezenční) .
– Sportoviště na čerstvém vzduchu s omezením kapacity na 25 % diváků.
Od 29.5.: Umožnění stravování v restauracích i v uzavřených prostorách s omezením kapacity na 50 %.
– Společenské akce v uzavřených prostorách s max. počtem 50 osob.
– Divadla a kina mohou fungovat s omezením kapacity na 50 %
– ZŠ a SŠ přechází na prezenční výuku.
– Kryté sportovní objekty a bazény s omezením kapacity na 50 % diváků. Posilovny a solária se otevírají s omezením 1os./15m2.

– rozvolnění opatření na hranicích PL se zeměmi EU by se dle prohlášení premiéra PL ze dne 3.5.2021 mělo uskutečnit k 13. 6.2021.

 

Školy

Od 20.3. přešla veškerá výuka v zemi do online prostředí. Mateřské školy a jesle jsou otevřeny. V 1.-3. třídách ZŠ je zavedena prezenční výuka. Distanční výuka na vyšších stupních vzdělávání.Všechny ostatní typy škol jsou uzavřeny a probíhá výuka online.

Kultura/sport

– galerie a muzea jsou otevřená (s omezením 1os./15m2).
– umožněny jsou aktivity v sportovních objektech na čerstvém vzduchu pro skupiny s max. počtem 25 osob. Rovněž jsou umožněny sportovní soutěže dětí a mládeže organizované sportovními svazy.
– zákaz provozu aquaparků, bazénů a posiloven
– v kostelech omezení 1os./15m2, církevní obřady na čerstvém vzduchu bez omezení.

Ekonomika/doprava

– do 8.5. zákaz poskytování hotelových / ubytovacích služeb (s výjimkou služebních cest zdravotníků, diplomatů s potvrzením místního PL orgánu aj.).
– nákupní centra a hobby-markety jsou otevřené (s omezením 1os./15m2).
– uzavření lázní, kromě případů potřeby akutní rehabilitace apod.
– uzavření barů a restaurací. Jídlo a pití je možné objednat pouze s sebou nebo na rozvoz.
 uzavření kadeřnictví a kosmetických salonů pouze v Slezském, Dolnoslezském, Velkopolském, Opolském a Lodžském vojvodství.
– v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

zdroj:www.mzv.cz COVID19 – situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území | Velvyslanectví České republiky ve Varšavě (mzv.cz)

 

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *