aktuální podmínky cestování do Německa a návratu do ČR

Jaké jsou aktuální podmínky pro cestu do Německa

S platností od 14.11.2021 od 0:00 hod. byla Česká republika zařazena na seznam vysoce rizikových zemí. S určitými výjimkami je povinná registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země, tj. také České republiky, nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru. Cestující z České republiky, kteří dovršili 6 let věku, musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc COVID 19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem.

VSTUP NA ÚZEMÍ NĚMECKA

Všechny osoby, které dovršily 6 let věku, cestující z České republiky musí při vstupu do Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit při případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu, nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2.

Od 14.11.2021 je povinná registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země, tj. také České republiky, nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru. Seznam vysoce rizikových oblastí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha RKI – Coronavirus SARS-CoV-2 – Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI. Neočkované osoby či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících infekci SARS-Cov-2, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem.

Nařízení o vstupu do Německa v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 jsou zveřejněna na stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN.

OČKOVANÉ OSOBY

Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Pro vstup do země stačí 2 dávky či 1 dávka u vakcíny Johnson&Johnson. Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax). Potvrzení o očkování posilující dávkou může být vyžadováno pro přístup k některým službám, viz níže.

TESTOVANÉ OSOBY

Uznává se lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená (antigenní či PCR test). Testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem, příp. může přepravce přijmout doklad o negativním PCR testu ne starším než 48 hodin před začátkem přepravy, doklad o testu musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce a je třeba ho uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu.

Karanténa pro neočkované osoby a osoby, které neprodělaly covid

Neočkované osoby a osoby, které nemají potvrzení o prodělané nemoci v posledních 6 měsících, musí povinně do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem a vložením výsledku testu do elektronického příjezdového formuláře.

Výjimky z karantény a registrační povinnosti platí pro:

· osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,

· osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,

· osoby přepravující zboží, osoby, náklad silniční, železniční, leteckou a vodní dopravou,

· osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,

· osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

· pendlery

· policisté a celníci při výkonu služby

· příslušníci ozbrojených sil

Při cestách do 72 hodin jsou z registrační povinnosti a karantény vyjmuty také osoby:

– cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. stupně (t.j. manžela/manželky, partnera, rodičů, dětí) nebo v případě sdílené péče o dítě.

– vysoce postavení diplomatičtí a konzulární pracovníci, jakož představitelé vlád a parlamentů

Další výjimky z karantény (při splnění registrační povinnosti spolu s vložením dokladu o negativním testu ve formě PDF do digitálního příjezdového formuláře) platí pro:

· osoby působící ve zdravotnictví a pečovatelských službách

· diplomatické a konzulární zástupce

· osoby, které cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. a 2. stupně, nebo manžela/partnera či sdílené péče o dítě

· osoby, které cestují za účelem lékařského ošetření

· osoby, které cestují za účelem poskytnutí pomoci potřebným

· osoby cestující až na dobu 5 dnů za účelem výkonu nutné a neodkladné práce či studia a vzdělávání

· osoby cestující za účelem účasti na mezinárodních sportovních akcích

· osoby, které přijíždějí za účelem umělecké činnosti na základě smlouvy

· sezónní pracovníky při pobytu min. na tři týdny

· osoby, jimž byla udělena zvláštní výjimka příslušným německým zdravotním úřadem

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Uznává se potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o pozitivní PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

DĚTI

Děti mladší 6 let věku nemusí při cestě do Německa dokládat potvrzení o bezinfekčnosti ani se registrovat. Nicméně potvrzení o bezinfekčnosti může být vyžadováno pro přístup ke službám uvnitř Německa, viz níže. Děti mladší 6 let mají nařízenou 5denní karanténu, která skončí automaticky a není potřeba ukončovat testem.

Dětem mladším 6 let osob spadajících do některé z výjimek lze 5denní karanténu zkrátit, pokud v době do 5 dnů od příjezdu vloží do příjezdového formuláře negativní test, a to i před cestou.

PENDLEŘI

Pendleři nemusí vyplňovat příjezdový formulář. Pokud nejsou očkovaní či neprodělali infekci SARS-Cov-2 v posledních 6 měsících, musí se podrobit testování 2x týdně v Německu.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Povinná digitální registrace příjezdu do Německa na adrese: https://www.einreiseanmeldung.de platí pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru, tedy i z České republiky od 14.11.2021.

Cestující do SRN musí disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu, nebo mít toto potvrzení digitálně). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou Náhradní příjezdový formulář (PDF, 231 KB) Náhradní příjezdový formulář – německy (PDF, 227 KB). V tomto případě je třeba do 24 hodin po příjezdu provést registraci online nebo písemný formulář zaslat poštou na: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim. COVID-19: entry and quarantine regulations in Germany – Federal Foreign Office (auswaertiges-amt.de). V případě cesty vlakem nebo lodí může být registrace provedena v dopravním prostředku během cesty.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde.

Obecně platí v Německu povinnost nošení roušek ve všech uzavřených prostorách. Povinnost nošení roušek platí v některých případech i ve venkovních prostorách jako např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod.

V případě ubytování v hotelu doporučujeme kontaktovat daný hotel předem a zjistit aktuální požadavky na předložení potvrzení o testu nebo očkování nebo o prodělání nemoci SARS-CoV-2 (dále jen potvrzení). V gastronomii je potvrzení vyžadováno. V případě, že je v některých okresech Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná opatření. Taktéž ostrovy v Severním nebo Baltském moři mohou přijímat někdy dodatečná opatření s cílem regulovat počty turistů s ohledem na SARS-CoV-2, o kterých je třeba se informovat na místě.

Od 24.11.2021 vstoupil v Německu v platnost nový zákon o potírání infekčních chorob zavádějící pravidla pro vnitrostátní hromadnou dopravu (autobusovou, vlakovou a leteckou), kde mohou být přepravovány pouze osoby s dokončeným očkováním, či dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 6 měsících, nebo s aktuálním negativním testem ne starším než 24 hodin (tzv. pravidlo 3G). Z povinnosti mít u sebe doklad o bezinfekčnosti jsou vyňaty děti do dovršení 6 let, žáci a přeprava prostřednictvím taxislužeb. Dodržování pravidel kontrolují namátkově přepravci. V případě, když cestující nemá u sebe doklad o bezinfekčnosti, může mu být uložena vysoká pokuta. Tato pravidla budou platit do 19.3.2022 a mohou být prodloužena o další 3 měsíce se souhlasem Spolkového sněmu.

V obchodech (s výjimkou obchodů zboží denní potřeby – potraviny, lékárny a drogerie) a všech volnočasových a kulturních zařízeních bude v celé Spolkové republice Německo platí pravidlo 2G, tj. přístup jen s dokladem o ukončeném očkování nebo uzdravení z nemoci COVID-19 v posledních 6 měsících, který musí být při vstupu zkontrolován. Dodatečně může být požadován aktuální negativní test (pravidlo 2G plus), nebo posilující dávka očkování (platí ode dne podání dávky). Toto pravidlo je zavedeno ve všech restauracích, barech a kavárnách. Výjimky platí pro osoby, které nemohou být očkovány na základě potvrzení lékaře, nebo pro děti mladší 12 let. Výjimky mohou mít i děti a mládež do 18 let věku.

Platnost očkování je omezena na 9 měsíců po druhé dávce.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě, že je cestující dán německými úřady do karantény, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Náklady na karanténu si musí hradit dotyčný cestující sám (např. ubytování v hotelu, strava po dobu karantény apod.) za předpokladu, že nebude lékařem diagnostikována nemoc. Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt), přičemž v případě nebezpečných mutací viru může karanténa trvat až 10 dní (karanténu lze zkrátit na 7 dní negativním PCR nebo antigenním testem). Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženou osobou a které jsou očkované posilující dávkou, nebo dostaly 2. dávku v posledních 3 měsících, či prodělaly nemoc COVID-19 v posledních 3 měsících, mají výjimku z karantény. Pokud žáci a děti v předškolní péči byli v kontaktu s nakaženou osobou, mohou ukončit karanténu již po 5 dnech negativním PCR nebo antigenním testem.

TRANZIT

Pro průjezd nebo letecký tranzit přes Německo potřebují mít cestující potvrzení o bezinfekčnosti (tj. buď test nebo potvrzení o ukončeném očkování nebo o prodělané nemoci).

Osoby, které přilétají z vysoce rizikové země, nemusí mít registraci, jestliže Německem pouze projíždějí bez zbytečných odkladů (tranzitují).

Osoby přijíždějící do Německa ze země s nebezpečnou mutací viru musí mít negativní PCR test ne starší než 48 hodin před začátkem přepravy bez ohledu na očkování či uzdravení z COVIDu 19. Německé úřady mohou nařídit provedení dalšího PCR testu po příjezdu do SRN ze země s nebezpečnou mutací viru.

 

Návrat do ČR

očkované osoby – pouze občané ČR a rezidenti (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem, ·

děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře a testů, nebo prokázání posilující dávky očkování. Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR. Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID

Informace o příjezdu do Německa od Spolkového ministerstva zdravotnictví v češtině

zdroj:COVID19 – aktuální podmínky cestování do Německa a návratu do ČR | Velvyslanectví České republiky v Berlíně (mzv.cz)

Aktuální informace o cestování do ostatních států

Napsat komentář